• دستگاه پرس کار کرده ضربه ای
 • 3.500.000 تومان
 • دستگاه پرس ضربه ای
 • دستگاه پرس کار کرده تعویض تمام قطعات با ضمانت
 • ۶ تن
 • فروخته شد
 • دستگاه پرس کارکرده ضربه ای
 • 6.950.000تومان
 • دستگاه پرس ضربه ای
 • دستگاه پرس کار کرده
 • ۱۲ تن
 • در حد
 • دستگاه پرس کارکرده دنده ای
 • 11.000.000 تومان
 • دستگاه پرس دنده ای
 • دستگاه پرس کار کرده
 • ۲۵ تن
 • فروخته شد