• دستگاه پرس کار کرده ضربه ای
 • 14.500.000 تومان
 • دستگاه پرس دنده ای
 • دستگاه پرس کار کرده با ضمانت
 • ۲۰ تن
 • در حد
 • دستگاه پرس کارکرده ضربه ای
 • 7.950.000تومان
 • دستگاه پرس ضربه ای
 • دستگاه پرس کار کرده
 • ۱۲ تن
 • در حد
 • دستگاه پرس کارکرده دنده ای
 • 11.000.000 تومان
 • دستگاه پرس دنده ای
 • دستگاه پرس کار کرده
 • ۲۵ تن
 • فروخته شد