امکان بازدیداز دستگاه های پرس درحال ساخت می باشد. کیفیت دستگاه و زیرساخت دستگاه پرس را قبل از خرید بررسی نمایید. ارتباط با ما